PRO KOIRAKON VIDEOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Voimassa 13.4.2020 alkaen

1. YLEISTÄ

Videopalvelu (myöhemmin ”Palvelu”) on Pro Koirakko Suhdeklinikan (myöhemmin ”Pro Koirakko”) ylläpitämä nettikauppa. Sinun on hyväksyttävä nämä käyttöehdot, jotta voit käyttää palvelua. Maksullisten videoiden katsominen edellyttää rekisteröitymistä ja tilausmaksua, jolla lunastetaan kunkin videon ennalta määritelty katseluaika. Rekisteröitymällä käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 15-vuotias. Maksaminen edellyttää alle 18-vuotiaalta käyttäjältä huoltajan suostumusta. Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluun omalla nimellään. Avaamalla Palvelun asiakas sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää Palvelua. Palvelu perustuu valittujen asiantuntijoiden näkemyksiin. Pro Koirakko ei vastaa käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen sisällöstä ja oikeellisuudesta. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä ymmärtää tämän ja hyväksyy palvelun luonteen tarjota ajateltavaa ja tukea koiran kanssa elämiseen ja harrastamiseen. Asiakkaan ja Pro Koirakon välillä sovelletaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelussa.

2. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus syntyy, kun asiakas on hyväksynyt Palvelun käyttöehdot ja täyttänyt rekisteröitymisessä tarvittavat tiedot sekä rekisteröitynyt ”Lähetä tilaus” -painiketta painamalla tai muulla Pro Koirakon hyväksymällä tavalla. Rekisteröitymällä käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen tai ollessaan alaikäinen vakuuttaa, että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun tilaamiseen. Jokainen Palvelussa näkyvä video on ostettavissa erikseen ja kunkin videon katseluoikeus on voimassa ostohetkestä alkaen määräajan (31 vrk). Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman Pro Koirakon suostumusta. Pro Koirakolla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

3. MUUTOKSET PALVELUSSA

Pro Koirakolla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, ohjelmistoja, laitteistoja, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaalta, Pro Koirakko pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen asiakas sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja.

4. PALVELUN TOIMITTAMINEN

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Pro Koirakko ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun virheettömästä ja käyttökatkottomasta toiminnasta. Pro Koirakolla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osia tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi tai muuttaa Palvelua. Pro Koirakolla on oikeus estää käyttöehtojen vastainen Palvelun käyttö.

5. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ja sen päivitysten sekä tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai Pro Koirakolle. Kirjautumistunnukset ovat henkilökohtaiset ja käyttäjä on vastuussa kaikesta niillä tapahtuneesta käytöstä. Palvelua voidaan käyttää yleisimpien verkkoselainten (tietokone, mobiilaite) uusimmilla versioilla. Pro Koirakko ei vastaa selainsovellusten yhteensopivuudesta. Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on asiakaskohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai muutoin käyttää sopimuksen vastaisesti. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

6. IMMATERIAALIOIKEUDET

Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, välittää tai levittää yleisölle, esittää tai näyttää julkisesti Palvelun sisältöjä tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Pro Koirakon tai kolmannen osapuolen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Tätä sopimusehtoa rikkova asiakas vastaa täysimääräisesti Pro Koirakolle tekijänoikeusrikkomuksellaan aiheuttamistaan vahingoista.

7. TIETOTURVALLISUUS

Pro Koirakko ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun ja asiakkaan tietokoneiden tai muiden vastaavien laitteiden suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Pro Koirakolle, Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

8. PRO KOIRAKON VASTUU JA VASTUUN RAJOITUS

Pro Koirakko on vastuussa asiakkaalle tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Pro Koirakko ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Tarkennuksena todetaan, että Pro Koirakko ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Palvelun toimintahäiriöstä, käytön estymisestä, virheistä, puutteellisuuksista, käyttökatkosta tai Palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittaisesta lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Vahingonkorvausta on vaadittava Pro Koirakolta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Pro Koirakko ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, tai sen luotettavuudesta eikä käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen tai kommenttien sisällöstä.

9. ASIAKKAAN VASTUU

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä. Asiakas sitoutuu korvaamaan Pro Koirakolle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun käyttöehtojen vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, haitan ja vahingon.

10. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

Palvelun sisältämän materiaalin kaikki tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Pro Koirakolla tai sen sopimus- ja yhteistyökumppaneilla.

11. SOPIMUSRIKKOMUS

Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, Pro Koirakolla on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta estää asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin seurauksin.

12. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN SEURAUS

Pro Koirakko voi säilyttää käyttäjän kirjautumistunnukset jäsenyyden päättymisen jälkeen. Ne poistetaan pyydettäessä. 
 Katseluoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin ja lakiin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet sekä vastuunrajoitukset voimaan. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen päättymisestä huolimatta.

13. ASIAKKAAN ANTAMAT TIEDOT

Asiakkaan tulee antaa Pro Koirakolle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen esimerkiksi salasanaa vaihdettaessa.

14. ASIAKKAAN TIETOJEN REKISTERÖINTI JA KÄYTTÖ

Pro Koirakko kerää ja rekisteröi tietoja asiakkaasta Pro Koirakon asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on Pro Koirakko Suhdeklinikka. Tietosuojaseloste tietojen käytön tarkoituksesta on jokaisen nähtävillä Palvelussa. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Pro Koirakon asiakasrekisterissä olevat asiakasta itseään koskevat tiedot henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

15. ERIMIELISYYDET

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

16. EHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä ehdot tulevat voimaan ehtojen alussa merkittynä päivämääränä ja ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus ei rajoita asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

17. ASIAKKAAN VAKUUTUS

Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelun käytössä olevia ehtoja.


PRO KOIRAKKO –NETTIKAUPAN TILAUSEHDOT

Voimassa 8.4.2020 alkaen

Näitä tilausehtoja sovelletaan Pro Koirakko Suhdeklinikan (jäljempänä ”Pro Koirakko”) tarjoamien kaupallisten videoiden (jäljempänä ”Palvelu”) toimituksiin.

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tilaaminen edellyttää, että tilaaja on rekisteröitynyt Palveluun, koska tilattava materiaali on salasanan takana (maksulliset videot). Palvelua tai tuotetta koskeva sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt nämä tilausehdot ostotilanteessa. Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa laitetta, verkkoselainta ja verkkoyhteyttä, joiden hankkimisesta vastaa ja kustannukset maksaa Asiakas.


2. TILAUKSEN VOIMASSAOLO JA MAKSAMINEN

Palvelun tai tuotteen toimituksen katsotaan alkavan, kun Pro Koirakko on lähettänyt asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse. Pro Koirakko laskuttaa tilauksen sen tekohetkellä. Tilaus päättyy automaattisesti määräajan (31 vrk) päättyessä.

Palvelussa tilauksen maksaminen on mahdollista:


  • Kotimaisten pankkien verkkomaksuilla sekä luottokorteilla (Visa, MasterCard ja American Express)
  • Mobiilimaksutavoilla (Pivo, MobilePay ja Siirto)
  • Lasku- ja osamaksulla (OP Osta laskulla, Collector Bank, Jousto, After Pay)

Palvelu käyttää Checkout-maksujärjestelmää, jonka toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana on Checkout Finland Oy. Checkout Finland on osa OPRyhmää. Checkoutin avulla voit tehdä verkko-ostoksesi turvallisesti ja käytössäsi on useita maksuvaihtoehtoja. Mikäli haluat olla yhteydessä Checkout Finlandiin, se onnistuu sähköpostilla: asiakaspalvelu@checkout.fi tai soittamalla asiakaspalvelun numeroon 0800 552 010.

3. PERUUTTAMISOIKEUS

Pro Koirakon digitaalisten palvelujen (videot) ostoon ei liity peruuttamisoikeutta. Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti tilaajalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Pro Koirakko on lähettänyt tilaajalle tilausvahvistuksen tai kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin tilaajan suostumuksen perusteella aloitettu.

4. TILAUKSEN TOIMITUS

Digitaalisen palvelun oston yhteydessä tilaus toimitetaan heti tilausvahvistuksen yhteydessä. Asiakas saa tilauksesta ilmoituksen sähköpostitse.


5. TILAUKSEN HINTA

Tilauksen hinta perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun verkkokaupassa kunkin videon yhteydessä osoitteessa prokoirakko.fi/videot. Pro Koirakolla on oikeus muuttaa hintoja näissä tilausehdoissa määritellyllä tavalla.

6. VOIMASSAOLO

Kunkin videon tilaus on voimassa tilaushetken mukaisen määräajan (31 vrk).


7. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Pro Koirakolla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun hintoja ja käyttöehtoja. Näiden tilausehtojen ja tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. 


8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Pro Koirakko voi päättää sopimuksen välittömästi, jos tilaaja on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. palvelusta maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.


9. TIETOSUOJA

Pro Koirakko käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

10. REKLAMAATIOT

Reklamaatio- ja virhetilanteissa Asiakas voi olla yhteydessä palveluun: paivi@prokoirakko.fi. Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

11. MUUT EHDOT

Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun sen voimassaolevia käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi Palvelun toiminnallisuutta ja käyttökatkoja koskeviin tilanteisiin sekä Palveluun liittyvien oikeuksien osalta.

12. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Pro Koirakko Suhdeklinikka

Postiosoite: Huovintie 19 as 3, 27910 Säkylä
Y-tunnus: 2758016-4
Vastuuhenkilö: Päivi Saarilahti

Ostoskori
(0) 0,00