EU:n yleinen tietoturva-asetus (679/2016)

1) Rekisterinpitäjä: Pro Koirakko Suhdeklinikka (y-tunnus 2758016-4), Huovintie 19 as. 3, 27910 Säkylä, s-posti: paivi@prokoirakko.fi

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Päivi Saarilahti

3) Rekisterin nimi: Pro Koirakon asiakasrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhde

5) Rekisterin tietosisältö: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilatut tuotteet

6) Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröidyn henkilön itsensä luovuttamat

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei luovuteta ulkopuolisille

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei luovuteta

9) Profilointi: Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksen tekoon.

10) Henkilötietojen säilytysaika: Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhteen katsotaan kestävän. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan noin viiden vuoden välein.

11) Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Käyttöoikeus on ainoastaan henkilöillä, jotka käsittelevät tilauksia. Käyttöoikeuden omaavat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

12) Rekisteröidyn oikeudet: Oikeus saada pääsy henkilötietoihin – Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. Oikeus tietojen oikaisemiseen – Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Oikeus tietojen poistamiseen- Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista. Tiedot poistetaan rekisteristä 1 vrk (24 h) sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen henkilötietojen käsittelyä. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena toimii oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

13) Yhteydenotot: Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Ostoskori
(0) 0,00